10_korralchemy2016stentoj.jpg
     Alchemy 2016 Stoneware 22cm 
10_korrwindow2016stentoj.jpg
     Window 2016 Stoneware 30cm 
10_korrwhite-after2016stentoj.jpg
     White After 2016 Stoneware 35cm 
10_korrmaze-mountain2016stentoj.jpg
     Maze Mountain 2016 Stoneware 30cm 
10_korrsealed2016stentoj.jpg
     Sealed 2016 Stoneware 20cm 
10_korrhomely2016stentoj.jpg
     Homely 2016 Stoneware 15cm 
10_korrprotection2016stentoj.jpg
     Protection 2016 Stonewear 30cm 
10_korrdawn2016stentoj.jpg
     Dawn 2016 Stoneware 30cm 
10_korrcontainer2016stentoj.jpg
     Container 2016 Stonewear 15 cm 
10_korrbasket2016stentoj.jpg
     Basket 2016 Stoneware 25cm